BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Usługi w zakresie badań psychologicznych:

 • Kierowców zawodowych (w tym TAXI),
 • Kandydatów na kierowców kat. C, C+E, D, D+E,
 • Badania Instruktorów Nauki Jazdy i Egzaminatorów,
 • Kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję (alkohol, punkty, wypadek)
 • Kierowców prowadzących samochody służbowe kat.B
 • Kierowców samochodów uprzywilejowanych (straż, pogotowie ratunkowe, policja)
 • Operatorów maszyn budowlanych, wózków widłowych, jezdniowych, dźwigów
  i innych.

Pracownia w
Święciechowie

Poniedziałek 8:30-13:00
Wtorek NIECZYNNE
Środa 12:00 - 18:00
Czwartek Nieczynne
Piątek 8:30-11:00

Sobota DO UZGODNIENIA TELEFONICZNIE

Pracownia w Kurzej Górze

Rejestracja telefoniczna CODZIENNIE
tel: 604 576 079

Poniedziałek 15:00-18:00
Wtorek 10:00-13:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-12:00
Piątek  (na telefon)
Sobota do uzgodnienia telefonicznieZAPISY TELEFONICZNE

pod numerem 604-576-079

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz bardzo przyjazną atmosferę
w trakcie wykonywania psychotestów.

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTALENIA DOGODNEGO TERMINU BADANIA.


Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychicznych oraz braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, pracy na stanowisku kierowcy
oraz innych stanowiskach.
Sprawdzeniu podlegają w szczególności:
  -  funkcje intelektualne,
  -  sprawność psychomotoryczna,
  -  cechy osobowości i temperamentu.

W/w funkcje badane są przy pomocy testów psychologicznych i aparatury diagnostycznej. Psycholog może rozszerzyć zakres prowadzonego badania, jeślii uzna to za konieczne.

Badanie poprzedzone jest rejestracją, do której wymagane są:
  -  dowód osobisty,
  -  prawo jazdy,
  -  okulary (jeżeli badany sie nimi posługuje),
  -  skierowanie (wystawione przez uprawnione podmioty – przewoźnika drogowego, policję, starostwo, lekarza).

W dniu badania należy być zdrowym, wypoczętym, a w dniu poprzedzającym nie spozywać alkoholu lub innych środków odurzających.

Każde badanie poprzedzane jest wyczerpującą i zrozumiałą dla badanego instrukcją wyjaśniającą przebieg badania. W razie potrzeby, w trakcie badania udzielane są dodatkowe informacje.
W przypadku nagłej niedyspozycji i zdarzeń losowych możliwe jest przerwanie badania i jego dokończenie w innym, uzgodnionym terminie  bez dodatkowych opłat.
Badanie kończy się diagnozą omówioną z badanym i wystawieniem wymaganego przepisami orzeczenia.Badania kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, po alkoholu, wypadku lub przekroczeniu punktów karnych:

 • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających sie  o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z  2014 r.  poz.937)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264)  

  Badania psychologiczne są przeprowadzane :
 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Podstawa prawna :

Art. 13 i 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ze zmianą w art. 126 ustawy o kierujących pojazdami.

Badania psychologiczne, jak również lekarskie instruktorów i egzaminatorów przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu na instruktora, instruktora technniki jazdy lub egzaminatora, a następnie okresowo dla osób w wieku :

 • do 60 lat - co 5 lat
 • powyzej 60 lat - co 30 miesięcy

Podstawa prawna :

Art. 34, 60 i 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Ważność zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wynosi 5 lat nie dłużej nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Podstawa prawna :

Art. 109 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Osobę, która była uprawniona do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniającą wymagania w art. 106 ust. 1 pkt. 3 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna :

Art. 131 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.


Badania kierowców pojazdów służbowych kat. B

Obecnie coraz więcej osób używa samochodu jako narzędzia pracy, mimo że nie są zatrudnieni na stanowisku kierowcy. W trosce o bezpieczeństwo tych osób i wszystkich innych użytkowników dróg zaleca się przeprowadzenie badań psychologicznych.

Obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników nakładają przepisy Kodeksu pracy, a jego realizację reguluje przepis wykonawczy, czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Jednocześnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 roku, które wprowadza obowiązek przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia w odniesieniu do osób posiadających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych. Badanie to jest wykonywane w Pracowniach Psychologicznych.

Większość dużych firm bada regularnie swoich pracowników jeżdżących autami służbowymi lub kierującymi pojazdami do 3,5 t. Wynika to z chęci poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale również jest związane z wymaganiami stawianymi przez ubezpieczycieli. W sytuacji, gdy dochodzi do kolizji, zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na brak orzeczenia o pozytywnym wyniku badań psychologicznych kierowcy. Warto zatem zadać w tej sprawie pytanie swojemu ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pojazdów firmowych.

Jeśli chodzi o osoby nie zatrudnione na stanowisku kierowcy, ale używające samochodu jako narzędzia pracy, przepisy nie są jednoznaczne i budzą dużo kontrowersji . Z powodu różnych interpretacji nie wszyscy pracodawcy decydują się na wykonywanie takich badań swoim pracownikom. Z uwagi na liczne zapytania zamieszczam do zapoznania dwa załączniki dot. badań w tym zakresie-wytyczne Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy .

Podstawa prawna :

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku. paragraf 4 ust. 3

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r. paragraf 4 pkt. 5

3. Ustawa o kierujących pojazdem z dnia 5 stycznia 2011r. art. 82 ust. 1 pkt. 5


Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy - kierowców pojazdów służbowych, operatorów sprzętu ciężkiego, pracowników wysokościowych i innych stanowisk:


 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pózn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 52)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 53)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 2, poz. 15) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr. 88, poz. 503)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1627)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 888)