INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych jest Maciej Perek prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod nazwą MACIEJ PEREK ASIMA z siedzibą w Lesznie, ul Żołnierska 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszno pod numerem 002730639P, numer tel. 602119428.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia skierowania zapytania za pośrednictwem strony internetowej.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione lub przez dłuższy okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Usługi w zakresie badań psychologicznych:

   Badania psychologiczne kierowców:

 1. Kierowcy zawodowi i kandydaci na kierowców zawodowych (kat. C, CE, D, DE),
 2. Kierowcy TAXI,
 3. Kierowcy zatrzymani za jazdę pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 4. Kierowcy, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych,
 5. Sprawcy wypadków drogowych,
 6. Instruktorzy i kandydaci na instruktorów,
 7. Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów,
 8. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
 9. Kierujących pojazdami służbowymi kat. B,
 10. Kierowcy pojazdów sportowych (rajdowi lub wyścigowi).

  Badania psychologiczne operatorów:

 11. Operatorzy sprzętu zmechanizowanego (np. wózki widłowe, koparki, suwnice, żurawie),
 12. Osoby pracujące w zawodach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.

  Badanie psychologiczne - praca na wysokości do 3m i powyżej 3m.

Pracownia w
Święciechowie

Rejestracja telefoniczna     CODZIENNIE

Zapisy pod numerem telefonu

604 576 079 / 604 895 342

lub 884 895 342.

Zapraszam w dniach:
- 16 październik od 15.00 do 17.30
- 17 październik od 09.00 do 12.00
- 18 październik od 08.15 do 11.00
                           od 16.00 do 19.00
- 21 październik od 08.15 do 11.00
  po południu na telefon
- 22 październik od 17.30 do 19.00
- 23 październik od 14.30 do 19.00
  komplet badań wraz z lekarskim
- 24 październik na telefon
- 25 październik od 08.15 do 12.00
- 28 październik od 08.15 do 12.00
- 30 październik od 14.30 do 19.00
  komplet badań wraz z lekarskim 

Istnieje możliwość płatności kartą.

Możliwość badania obywateli z Ukrainy bez konieczności tłumacza.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Pracownia w Kurzej Górze

Rejestracja telefoniczna CODZIENNIE
tel: 604 576 079

Zapraszam w dniach:

- 15 PAŹDZIERNIK W GODZ. 09.00 – 12.00

- 22 PAŹDZIERNIK W GODZ. 09.00 – 12.00

- 29 PAŹDZIERNIK W GODZ. 09.00 – 12.00

- 05 LISTOPAD W GODZ. 10.00 – 12.00

- 19 LISTOPAD W GODZ. 09.00 – 12.00

- 26 LISTOPAD W GODZ. 09.00 – 12.00


Istnieje możliwość płatności kartą (proszę wcześniej o telefon)

Możliwość badania obywateli z Ukrainy bez konieczności tłumacza.

ZAPISY TELEFONICZNE

pod numerem 604-576-079

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz bardzo przyjazną atmosferę
w trakcie wykonywania psychotestów.

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTALENIA DOGODNEGO TERMINU BADANIA.

Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychicznych oraz braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, pracy na stanowisku kierowcy
oraz innych stanowiskach.
Sprawdzeniu podlegają w szczególności:
  -  funkcje intelektualne,
  -  sprawność psychomotoryczna,
  -  cechy osobowości i temperamentu.

W/w funkcje badane są przy pomocy testów psychologicznych i aparatury diagnostycznej. Psycholog może rozszerzyć zakres prowadzonego badania, jeślii uzna to za konieczne.

Badanie poprzedzone jest rejestracją, do której wymagane są:
  -  dowód osobisty,
  -  prawo jazdy,
  -  okulary (jeżeli badany sie nimi posługuje),
  -  skierowanie (wystawione przez uprawnione podmioty – przewoźnika drogowego, policję, starostwo, lekarza).

W dniu badania należy być zdrowym, wypoczętym, a w dniu poprzedzającym nie spozywać alkoholu lub innych środków odurzających.

Każde badanie poprzedzane jest wyczerpującą i zrozumiałą dla badanego instrukcją wyjaśniającą przebieg badania. W razie potrzeby, w trakcie badania udzielane są dodatkowe informacje.
W przypadku nagłej niedyspozycji i zdarzeń losowych możliwe jest przerwanie badania i jego dokończenie w innym, uzgodnionym terminie  bez dodatkowych opłat.
Badanie kończy się diagnozą omówioną z badanym i wystawieniem wymaganego przepisami orzeczenia.Badania kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, po alkoholu, wypadku lub przekroczeniu punktów karnych:

 • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających sie  o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z  2014 r.  poz.937)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264)  

  Badania psychologiczne są przeprowadzane :
 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Podstawa prawna :

Art. 13 i 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ze zmianą w art. 126 ustawy o kierujących pojazdami.

Badania psychologiczne, jak również lekarskie instruktorów i egzaminatorów przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu na instruktora, instruktora technniki jazdy lub egzaminatora, a następnie okresowo dla osób w wieku :

 • do 60 lat - co 5 lat
 • powyzej 60 lat - co 30 miesięcy

Podstawa prawna :

Art. 34, 60 i 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Ważność zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wynosi 5 lat nie dłużej nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Podstawa prawna :

Art. 109 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Osobę, która była uprawniona do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniającą wymagania w art. 106 ust. 1 pkt. 3 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna :

Art. 131 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.


Badania kierowców pojazdów służbowych kat. B

Obecnie coraz więcej osób używa samochodu jako narzędzia pracy, mimo że nie są zatrudnieni na stanowisku kierowcy. W trosce o bezpieczeństwo tych osób i wszystkich innych użytkowników dróg zaleca się przeprowadzenie badań psychologicznych.

Obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników nakładają przepisy Kodeksu pracy, a jego realizację reguluje przepis wykonawczy, czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Jednocześnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 roku, które wprowadza obowiązek przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia w odniesieniu do osób posiadających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych. Badanie to jest wykonywane w Pracowniach Psychologicznych.

Większość dużych firm bada regularnie swoich pracowników jeżdżących autami służbowymi lub kierującymi pojazdami do 3,5 t. Wynika to z chęci poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale również jest związane z wymaganiami stawianymi przez ubezpieczycieli. W sytuacji, gdy dochodzi do kolizji, zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na brak orzeczenia o pozytywnym wyniku badań psychologicznych kierowcy. Warto zatem zadać w tej sprawie pytanie swojemu ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pojazdów firmowych.

Jeśli chodzi o osoby nie zatrudnione na stanowisku kierowcy, ale używające samochodu jako narzędzia pracy, przepisy nie są jednoznaczne i budzą dużo kontrowersji . Z powodu różnych interpretacji nie wszyscy pracodawcy decydują się na wykonywanie takich badań swoim pracownikom. Z uwagi na liczne zapytania zamieszczam do zapoznania dwa załączniki dot. badań w tym zakresie-wytyczne Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy .

Podstawa prawna :

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku. paragraf 4 ust. 3

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r. paragraf 4 pkt. 5

3. Ustawa o kierujących pojazdem z dnia 5 stycznia 2011r. art. 82 ust. 1 pkt. 5


Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy - kierowców pojazdów służbowych, operatorów sprzętu ciężkiego, pracowników wysokościowych i innych stanowisk:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pózn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 52)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 53)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 2, poz. 15) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr. 88, poz. 503)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1627)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 888)